Abonnementets tiltrædelse

 

Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) tiltrædes ved at underskrive denne kontrakt og gælder mellem WinKAS A/S, CVR-nummer 34083584, og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter ”Kunden”).

Revisionsvirksomheder og administrationsbureauer kan på Kundens vegne tiltræde Vilkårene, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden informeres behørigt om Vilkårene.

Abonnementets varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes for et kalenderkvartal ad gangen med ophør som beskrevet nedenfor.

Fakturering sker pr. md. Via Nets

Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver brugsret til regnskabsprogrammet WinKAS Pro og valgte tillægsmoduler (herefter under et ”Applikationen”).

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser ved køb er 7 dage netto fra fakturadato.

Abonnement betales og forfalder første hverdag i måneden. Betalingen tilmeldes NETS BS-løsning, hvilket er gratis for brugeren. Tilmeldes aftalen ikke NETS BS-løsning, tillægges der et opkrævningsgebyr på DKK 50,-.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 med gebyr på DKK 50,- 10 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes rykker 2 med gebyr på DKK 100,-.

Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 5 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling hvorpå der er tillagt genåbningsgebyr på DKK 250,-, medmindre WinKAS A/S forinden har ophævet aftalen.

Abonnementets ophør

Kunden kan via mail gyldigt opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er WinKAS A/S berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Ophører abonnementet, kan Kunden frit eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion.

Kundens data slettes tidligst 30 dage efter abonnementets ophør, og WinKAS A/S har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Driftsstabilitet

WinKAS A/S tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for WinKAS A/S’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

WinKAS A/S tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Sikkerhedskopi

WinKAS A/S tager dagligt sikkerhedskopi af data på alle driftsservere. En sikkerhedskopi vil være tilgængelig i op til 30 dage efter.

Forebyggende vedligeholdelse

For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv.

I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden via mail.

WinKAS A/S er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Uden for dette tidsrum, er WinKAS A/S uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

Ændringer

WinKAS A/S er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

Prisstigninger

WinKAS A/S garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved abonnementets indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset. Abonnementsprisen reguleres automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden 1. oktober – 30. september.

Rettigheder

Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt det danske selskab WinKAS A/S. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes WinKAS A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt.

WinKAS A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af WinKAS A/S eller et med WinKAS A/S koncernforbundet selskab. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

WinKAS A/S’s ansvar

WinKAS A/S er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab.

WinKAS A/S er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. WinKAS A/S kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan WinKAS A/S ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

WinKAS A/S er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

Tavshedspligt og datasikkerhed

WinKAS A/S behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

WinKAS A/S har tavshedspligt om alle informationer WinKAS A/S måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

WinKAS A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. WinKAS A/S giver på Kundens anmodning – og mod betaling af WinKAS A/S til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kunden accepterer, at der i WinKAS Pro-databasen og eventuelt tillige i en ekstern database opbevares en kopi af data.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Aarhus som første instans og behandles efter dansk ret.